+420 608 412 618 ulita@ulita.org

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů

DDM Ulita jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků činností a jejich zákonných zástupců. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihláškách k jednotlivým zájmovým činnostem. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a pro zajištění vedení dokumentace školského zařízení, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ulita zpracovává o účastnících následující typy údajů:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li účastník České republiky; datum zahájení vzdělávání ve školském zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve školském zařízení; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve školském zařízení. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školského zařízení a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu Ulity a zřizovatele, v regionálním tisku a webech, na veřejných výstavkách prací.

Výše vymezené údaje se dále v souladu platnou legislativou předávají organizacím, které na ně mají zákonný nárok (ČŠI, MŠMT, MěÚ atd.).

 

 

Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016, uvádíme kontaktní údaje na správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce OÚ: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod

  • sídlo správce: Komenského 245, 550 01 Broumov, IČ: 00857785
  • telefon: 491 521 381, e-mail: ulita@ulita.org

Pověřenec pro OÚ:

  • Mgr. Petr Osoba
  • telefon: 732 396 326, e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz